Zápis z 3. jednání Výboru pro místní část Mniší

05.05.2021 | Info komise

Zápis z 3. jednání Výboru pro místní část Mniší

 

Datum a místo konání: 7.4.2021, KD Mniší

 

Přítomni:     

 

·       Ing.Martin Švidrnoch, MBA         - předseda výboru

·       Anna Čechová                           - člen výboru

·       Mgr.Irena Drijáková          - člen výboru

·       Svatopluk Holub               - člen výboru

·       Hana Hrnčárková             - člen výboru

·       Leon Chlebek                             - člen výboru

·       Ludmila Jalůvková            - člen výboru

·       Václav Lichnovský            - člen výboru

·       Ing.Radomíra Michálková  - člen výboru

·       Petr Růža                         - člen výboru

·       Ing. Miroslav Kopečný       - garant pro MČ

 

Omluveni:    

Rostislav Slezák - člen výboru

 

 

Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.

 

Hosté: …………….……………

 

Hosté: …………….……………

 

 

Jednání Výboru pro místní část Mniší zahájil Ing.Martin Švidrnoch, MBA, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne jednání výboru vyhotoví písemný zápis.

 

Návrh: Anna Čechová

Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

 

Zapisovatelem byl/a zvolen/a:  Anna Čechová

 

Dále předseda představil program a nechal o něm hlasovat.

 

Program:

1)    volba a schválení zapisovatele

2)    Informace z jednání na MěÚ o otevření zahrady MŠ Mniší – diskuse

3)    Informace z jednání na ORM/MěÚ ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse

4)    Informace z jednání na MěÚ ve věci dotační program „Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024) – diskuse

5)    Podání informací k plánu sečení v obci Mniší, odpadkový koš bývalá Jednota.

 

 

 

Změna a doplnění programu o body:

 

1)    ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)    ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)    …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

 

Program jednání byl schválen.

 

 

Projednání dílčích bodů programu:

 

2) Informace z jednání na MěÚ o otevření zahrady MŠ Mniší – diskuse

 

Předseda výboru Ing.Martin Švidrnoch, MBA seznámil členy Výboru pro místní část Mniší o výsledku jednání se zástupci Města Kopřivnice ohledně možnosti zpřístupnění zahrady MŠ Mniší. Vzhledem ke GDPR není možné zahradu MŠ zpřístupnit přes elektronický přístup. Zahrada MŠ by mohla být pro veřejnost otevřena 2 dny v týdnu, bude dojednáno s ředitelkou MŠ, o které dny se bude jednat. 

Vzhledem k tomu, že herní prvky v MŠ jsou určeny pouze pro děti do věku 6 let, probíhá jednání s Městem Kopřivnice o vybudování hřiště pro starší děti v prostorách vedle KD.

 

 

Výsledek hlasování: 10–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

3) Informace z jednání na ORM/MěÚ ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse

 

Předseda výboru Ing.Martin Švidrnoch, MBA informoval Výbor o stavu výkopových prací, které již na území obce probíhají. O omezení dopravy byly informovány také okolní obce, v okolí obce Mniší budou umístěny informativní dopravní značky. Na základě množících se dotazů a poznatkům k probíhajícím výkopovým pracím domluví předseda výboru schůzku se stavbyvedoucím panem Holušou, kde budou jednotlivé dotazy a požadavky řešeny (zhutnění, oprava hřiště u KD, včasné dodávání informací o uzavírkách do schránek dotčených domů, aj.).

Pan starosta Ing. Miroslav Kopečný upozornil na dodržování podmínek smluv k dotacím na výkop přípojek.

 

 

Výsledek hlasování: 10–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

 

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

4) Informace z jednání na MěÚ ve věci dotační program „Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024) – diskuse

 

Předseda výboru Ing.Martin Švidrnoch, MBA informoval Výbor o stavu přípravy a podání žádosti na dotaci na vybudování běžecké dráhy a doskočiště v blízkosti KD Mniší. Pan starosta Ing. Miroslav Kopečný informoval Výbor o přípravě projektové dokumentace.

 

Výsledek hlasování: 10–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

5) Podání informací k plánu sečení v obci Mniší, odpadkový koš bývalá Jednota.

 

Členové Výboru obdrželi z MÚ Kopřivnice plán sečení trávy v obci Mniší. Po projednání vzešly požadavky na zapracování dalších ploch k sečení, zároveň bude požádáno o zrušení sečení některých ploch. V měsíci květnu proběhne revize současného plánu.

 

Výsledek hlasování: 10–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Různé:

Žádost o odkup pozemku

– Dojde k ověření skutečností k vazbám občanů na tento pozemek, bude projednáno na příštím zasedání Výboru

 

Zásobník akcí

- Předseda výboru Ing.Martin Švidrnoch, MBA informoval Výbor o zásobníků plánu akcí na rok 2021 včetně stavu jejich řešení.

 

 

 

 

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.

 

Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat dne

 

5.5.2021 v 18:00 hod. v KD Mniší

 

 

 

 

………..…………..                                                             ………..…………..

 

Zapsal/a                                                                  Předseda

 

© Osvětová beseda Mniší 2021