Zápis z 4. jednání Výboru pro místní část Mniší

16.06.2021 | Info komise

Zápis z 4. jednání Výboru pro místní část Mniší

 

Datum a místo konání: 19.5.2021, KD Mniší

 

Přítomni:        

 

·         Ing.Martin Švidrnoch, MBA   - předseda výboru

·         Anna Čechová                        - člen výboru

·         Mgr.Irena Drijáková              - člen výboru

·         Hana Hrnčárková                   - člen výboru

·         Leon Chlebek                         - člen výboru

·         Ludmila Jalůvková                  - člen výboru

·         Václav Lichnovský                  - člen výboru

·         Ing.Radomíra Michálková      - člen výboru

·         Petr Růža                                - člen výboru

 

Omluveni:      

·         Rostislav Slezák - člen výboru

·         Svatopluk Holub                     - člen výboru

·         Ing. Miroslav Kopečný            - garant pro MČ

 

 

 

 

Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.

 

Hosté: p.Holuša

Hosté: p. Kurečka

 

 

Jednání Výboru pro místní část Mniší zahájil Ing.Martin Švidrnoch, MBA, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne jednání výboru vyhotoví písemný zápis.

 

Návrh: Anna Čechová

Výsledek hlasování: 9–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

 

Zapisovatelem byl/a zvolen/a:  Anna Čechová

 

Dále předseda představil program a nechal o něm hlasovat.

Program:

 

1)      Volba a schválení zapisovatele

2)      Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM (p. Holuša 18:45h)

3)      Informace z jednání na MěÚ o otevření zahrady MČ Mniší, výstavba nového hřiště – diskuse

4)      Informace z jednání na ORM/MěÚ ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse

5)      Informace z jednání na MěÚ ve věci dotační program „Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024) – diskuse

6)      Podání informací k plánu sečení v obci Mniší.

7)      Hlasování odkup pozemku 850/3

 

 

Změna a doplnění programu o body:

 

1)      ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)      ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)      …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Výsledek hlasování: 9–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

 

Program jednání byl schválen.

 

 

Projednání dílčích bodů programu:

 

2) Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM (p. Holuša 18:45h)

 

Na jednání VpMČM byl přizván pan Holuša (zástupce firmy Staspo spol. s.r.o.) a pan Kurečka (stavební dozor akce odkanalizování). Členové výboru s účastí hostů souhlasí.

 

Výsledek hlasování: 9–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3) Informace z jednání na MěÚ o otevření zahrady MČ Mniší, výstavba nového hřiště – diskuse

Doplnění zápisu z minulého jednání VpMČM: Proběhla diskuze ohledně času a dnů otevření zahrady mateřské školy Mniší. Zástupkyně školky souhlasí s otevřením hřiště 2 dny v týdnu. V rámci diskuze členů výboru padly 2 návrhy ohledně dnů: 1) hřiště bude otevřeno v pátek a v neděli; 2) dny otevření hřiště školky budou domluveny se zástupci školky. Většinovým hlasováním byla zvolena varianta číslo 2), kdy dny budou stanoveny po domluvě se školkou.

 

Z aktuálního jednání VpMČM:

V rámci bodu byly předsedou Ing. Martinem Švidrnochem , MBA výboru podány informace k vybudování dětského hřiště v prostorách vedle KD. Hřiště bude určeno pro děti od 3 do 14 let a bude volně přístupné. K hlasování o podobě hřiště byly předloženy 2 varianty:

 

Jednotlivé varianty byly představeny veřejnosti prostřednictvím facebooku OB Mniší a webových stránek mnisi.eu, kde mohli zájemci vyjádřit svůj názor k jednotlivým variantám. Veřejností byla preferována varianta č.3

Na základě vyjádření veřejnosti a hlasování členů výboru byla pro realizaci vybrána varianta č.3

 

Výsledek hlasování: 9–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

 

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

4) Informace z jednání na ORM/MěÚ ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse

 

Jednání k tomuto bodu se účastnili přizvaní hosté, pan Holuša a pan Kurečka. Hosté informovali výbor ohledně stavu realizace výkopových prací a odpověděli na dotazy k realizaci akce.

Panu Holušovi byly předány poznatky a požadavky k realizaci výkopových prací – technologické postupy, hutnění, oprava hřiště vedle KD, srovnání výtluků v již zasypaných částech, a další.

Další jednání s hosty (p.Holuša, Kurečka) je naplánováno na další jednáni v červnu 2021.

 

Výsledek hlasování: 9–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

5) Informace z jednání na MěÚ ve věci dotační program „Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024) – diskuse

 

Předseda VpMČM Ing. Martin Švidrnoch, MBA informoval členy o schválení financí Radou Města Kopřivnice na přípravu projektu na opravu hasičského hřiště vedle KD.

 

Výsledek hlasování: 9–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

6)      Podání informací k plánu sečení v obci Mniší.

 

Předseda VpMČM Ing. Martin Švidrnoch, MBA informoval členy o odložení naplánované schůzky s panem Habrem z MÚ Kopřivnice.

 

Výsledek hlasování: 9–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Hlasování odkup pozemku 850/3

 

Předseda VpMČM Ing. Martin Švidrnoch, MBA informoval členy výboru o jednání se zájemci o odkup pozemku a s dotčenými vlastníky sousedních parcel.

Následně proběhla diskuze a přednesení námitek k prodeji pozemků, a to z důvodu případného omezení přístupu k pozemku pana Krpce, jehož parcela přímo s dotčeným pozemkem nesousedí, ale využívá ho jako přístupovou cestu.

Na základě diskuze a hlasování navrhuje VpMČM v současné době posečkat na písemné vyjádření  všech majitelů dotčených pozemků včetně pana Krpce (oslovení podle občanského zákona) ohledně vyjádření se k prodeji pozemku a ohledně možných budoucích věcných břemen (přístupy k pozemkům pana Krpce). Zároveň doporučuje získat od dotčených majitelů dodání písemného vyjádření k prodeji pozemku. O prodeji doporučuje VpMČM Městu Kopřivnice rozhodnout na základě kladných vyjádření všech majitelů dotčených pozemků podle občanského zákona.

 

Výsledek hlasování: 9–0–0  (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Různé:

Předseda VpMČM informoval členy o výběru zhotovitele opravy kuchyně v MŠ Mniší.

 

 

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.

 

Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat dne

 

23.6.2021 v 18:00 hod. v KD Mniší

 

 

 

 

………..…………..                                                                       ………..…………..

Zapsal/a                                                                                 Předseda

© Osvětová beseda Mniší 2021